Φορητοί Πομποδέκτες

IC-M37E
IC-M73E
IC-M85E
IC-M94DE

Κινητοί Πομποδέκτες

IC-M330GE
IC-M423GE
IC-M400BBE
IC-M510E
IC-M605E

ATEX

IC-M87 ATEX

GMDSS

IC-GM1600E
GM600
GM800

Αναμεταδότες AIS

MA-510TR

Marine Radars

MR-1010RII