Φορητοί Πομποδέκτες

ID-52E
IC-T10

Κινητοί Πομποδέκτες

IC-705
IC-2730E
ID-4100E
ID-5100E
IC-7100
IC-905

Σταθεροί Πομποδέκτες

IC-7300
IC-7610
IC-9700

Αναμεταδότες

Ψηφιακός Αναμεταδότης