Φορητοί Πομποδέκτες

IC-F52D / IC-F62D
IC-F1000 / IC-F2000
IC-F3002 / IC-F4002
IC-F1100D / IC-F2100D
IC-F3400D / IC-F4400D

Κινητοί Πομποδέκτες

IC-F5022 / IC-F6022
IC-F5330D-F6330D
IC-F5062D / IC-F6062D
IC-F5122D / IC-F6122D
IC-F5130D/F6130D
IC-F5400D/F6400D

Licence-Free

dPMR 446
PMR 446

Αναμεταδότες

IC-FR5300 / IC-FR6300
IC-FC5000E

Πομποδέκτης Δεδομένων

IC-F5122DD / IC-F6122DD