Φορητοί Πομποδέκτες

IC-R6

Σταθεροί Πομποδέκτες

IC-R8600
IC-R9500