Φορητοί Πομποδέκτες

IC-A16E
IC-A25CE/25NE

Κινητοί Πομποδέκτες

IC-A120E

Panel Mount

IC-A220 TSO